KHÓA TẬP HUẤN: NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phụ lục: Chi tiết chương trình

Mẫu phiếu đăng ký tham dự