KHÓA TẬP HUẤN K.9.22: QUẢN LÝ HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/CcVjjQmm7FG4b8FY6