KHÓA TẬP HUẤN: HACCP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI LINK: https://forms.gle/C36H3FuAe8WphKZx5