Khóa đào tạo K8.17: “Kiểm soát Listeria monocytogenes trong nhà máy chế biến cá tra phile”

Khóa đào tạo K8.17: “Kiểm soát Listeria monocytogenes trong nhà máy chế biến cá tra phile”

THƯ MỜI THAM DỰ

PHIẾU ĐĂNG KÝ