Khóa đào tạo K4.20: Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo và vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.

Khóa đào tạo K4.20: Các biện pháp kiểm soát nhiễm chéo và vệ sinh bề mặt tiếp xúc trong DN CBTS.