KHÓA ĐÀO TẠO K.08.22: XÁC NHẬN HIỆU LỰC VÀ THẨM TRA HỆ THỐNG HACCP TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN, THỰC PHẨM

Phiếu đăng ký tham dự

Chi tiết chương trình