KHÓA ĐÀO TẠO K.07.22: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Chi tiết Thư mời và Phiếu đăng ký tham dự