KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "HACCP CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 03 NGÀY "HACCP CƠ BẢN CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH