KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ"

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN & TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ"

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH