K.6.22. BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM CHÉO - NHIỄM BẨN VÀ VỆ SINH BỀ MẶT TIẾP XÚC THỰC PHẨM TRONG NHÀ MÁY CBTS

Chi tiết Thư mời và Phiếu đăng ký tham dự