Hội thảo “Qui định Vệ sinh ATTP đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Nhật Bản”

Hội thảo “Qui định Vệ sinh ATTP đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Nhật Bản”

 Thư mời và phiếu đăng ký tham dự