CONFERENCE NO.4: SEAFOOD LABOR RESOURCE & SOCIAL RESPONSIBILITIES/ Tài nguyên Lao động Thủy sản và Trách nhiệm xã hội

CONFERENCE NO.4: SEAFOOD LABOR RESOURCE & SOCIAL RESPONSIBILITIES/ Tài nguyên Lao động Thủy sản và Trách nhiệm xã hội

SPEAKERS INFORMATION/ Thông tin diễn giả:

1. Ms. Tra. Huong Nguyen, ILO’s Expert

2. Mr. Hoàng Minh Vượng Loblaw Social Compliance Manager, reponsible for Vietnam & Cambodia.

ẢNH & TÀI LIỆU HỘI THẢO