Chương trình 1: “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018”

Chương trình 1: “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản từ 2018”

THƯ MỜI & PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Xin mời xem hình ảnh chương trình tại TP.HCM