Cần Thơ - Khóa đào tạo: "Nâng cao kỹ năng cho Giám đốc Chất lượng trong Doanh nghiệp Chế biến Thủy sản”

Cần Thơ - Khóa đào tạo: "Nâng cao kỹ năng cho Giám đốc Chất lượng trong Doanh nghiệp Chế biến Thủy sản”

THƯ MỜI THAM DỰ

PHIẾU ĐĂNG KÝ

LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN