Khóa K20.17 “Phân khúc thị trường và định hướng xuất khẩu cá Tra vào EU”

Khóa K20.17 “Phân khúc thị trường và định hướng xuất khẩu cá Tra vào EU”

Thư mời tham dự chương trình

Phiếu đăng ký tham dự chương trình