Hội thảo: “Quản lý rủi ro trong Thương mại Quốc tế và thu nợ nước ngoài"

Hội thảo: “Quản lý rủi ro trong Thương mại Quốc tế và thu nợ nước ngoài"

 Thư mời và phiếu đăng ký

Tin tức: Doanh nghiệp mất hàng triệu USD từ rủi ro trong thanh toán quốc tế