Hội nghị: “Cơ chế một cửa quốc gia, đề án kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại cho DN thủy sản”

Hội nghị: “Cơ chế một cửa quốc gia, đề án kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại cho DN thủy sản”

THƯ MỜI THAM DỰ

PHỤ LỤC VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ