KHÓA TẬP HUẤN: XÂY DỰNG VĂN HÓA AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT, GHI NHÃN CHẤT GÂY DỊ ỨNG TRONG SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU