KHÓA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN: THỰC HIỆN TUÂN THỦ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 “NHÂN SỰ - LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG” TRONG DN THỦY SẢN