Khóa tập huấn “Qui trình nuôi Tôm không kháng sinh và Chiến lược phòng bệnh trên Tôm nuôi”

Khóa tập huấn “Qui trình nuôi Tôm không kháng sinh và Chiến lược phòng bệnh trên Tôm nuôi”

Thư mời tham dự chương trình

Phiếu đăng ký tham dự chương trình