KHÓA TẬP HUẤN K26.21: QUẢN TRỊ RỦI RO KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/BKg9UVUWpBbbAyNb9