KHÓA TẬP HUẤN K25.21: XÁC NHẬN HIỆU LỰC VÀ THẨM TRA HỆ THỐNG HACCP TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN, THỰC PHẨM

Đăng ký tham dự:  https://forms.gle/88fHjdTersphSFbM6