KHÓA TẬP HUẤN K24.21: CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT CÁC MỐI NGUY TRONG THỦY SẢN VÀ QUI ĐỊNH DÁN NHÃN THỰC PHẨM CỦA FDA

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/88fHjdTersphSFbM6