KHÓA TẬP HUẤN (K.22): HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Đăng ký tham dự tại link:  https://forms.gle/vqp22fFcBgZGPdgh7