KHÓA TẬP HUẤN K.04.22 “SỬ DỤNG, KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN NỘI BỘ CÁC LOẠI CÂN – NHIỆT KẾ - TỦ NHIỆT TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN”

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/qK5Qwe2vb4DdoiMVA