Khóa K19.17: “Phân khúc thị trường và định hướng xuất khẩu Tôm vào EU”

Khóa K19.17: “Phân khúc thị trường và định hướng xuất khẩu Tôm vào EU”

Thư mời tham dự chương trình

Phiếu đăng ký tham dự chương trình