KHÓA K.03.22: “HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN”