KHÓA ĐÀO TẠO K8.20: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

KHÓA ĐÀO TẠO K8.20: HACCP CƠ BẢN TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

THƯ MỜI THAM DỰ 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DN NHỎ VÀ VỪA

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DN KHÔNG THUỘC DN NHỎ VÀ VỪA