Khóa đào tạo K05.16: “Cập nhật Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P phiên bản 5 cho Trại nuôi Thủy sản”

Khóa đào tạo K05.16: “Cập nhật Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P phiên bản 5 cho Trại nuôi Thủy sản”

Thư mời tham dự chương trình

Phiếu đăng ký tham dự chương trình