Khóa đào tạo K.21.15: “Nâng cao công tác tham vấn chính sách – Trường hợp đối với ngành cá Tra Việt Nam”

Khóa đào tạo K.21.15: “Nâng cao công tác tham vấn chính sách – Trường hợp đối với ngành cá Tra Việt Nam”

 Thư mời tham dự 

Mẫu phiếu đăng ký

Tổng quan chương trình