Khóa đào tạo K.12.19: HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Khóa đào tạo K.12.19: HACCP thực hành trong doanh nghiệp chế biến thủy sản

Thư mời tham dự chương trình

Mẫu phiếu đăng ký tham dự