Khóa đào tạo K.01.19: “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong NMCB Thủy sản”

Khóa đào tạo K.01.19: “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong NMCB Thủy sản”

Thư mời tham dự

Mẫu phiếu đăng ký tham dự