Khóa đào tạo: Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC version 8, IFS version 6.1 & ISO 22000:2018

Khóa đào tạo: Cập nhật các thay đổi của Tiêu chuẩn BRC version 8, IFS version 6.1 & ISO 22000:2018