Khóa đào tạo: “Cập nhật các chỉ tiêu và phương pháp kiểm vi sinh theo yêu cầu của các thị trường cho sản phẩm thủy sản” tại Tp. HCM

Khóa đào tạo: “Cập nhật các chỉ tiêu và phương pháp kiểm vi sinh theo yêu cầu của các thị trường cho sản phẩm thủy sản” tại Tp. HCM

 Thư mời tham dự

Mẫu phiếu đăng ký