KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 02 NGÀY "HACCP THỰC HÀNH TRONG DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH