KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

KHÓA ĐÀO TẠO 01 NGÀY "CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VI SINH TRONG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN"

 TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH