Kế hoạch tổ chức hội thảo thủy sản quốc tế trong khuôn khổ hội chợ VIETFISH 2023

Chi tiết xem tại: https://event.vasep.com.vn/