Hội thảo: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư “Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản”

Hội thảo: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư “Quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản”

 THƯ MỜI VÀ MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHI TIẾT DỰ THẢO THÔNG TƯ