Hội thảo: "Giải pháp cho các bất cập khi thực hiện Luật Lao động, BHXH và Công đoàn tại nhà máy CB Thủy sản”

Hội thảo: "Giải pháp cho các bất cập khi thực hiện Luật Lao động, BHXH và Công đoàn tại nhà máy CB Thủy sản”

Thư mời tham dự chương trình

Phiếu đăng ký

Hồ sơ năng lực của Chuyên gia Đỗ Ngân Bình