Hội thảo: “Đổi mới sản phẩm cá tra bền vững: Tiềm năng và công nghệ”

Hội thảo: “Đổi mới sản phẩm cá tra bền vững: Tiềm năng và công nghệ”

Thư mời và phiếu đăng ký

Lịch trình dự kiến