HỘI THẢO: CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH COVID 19 – DOANH NGHIỆP THỦY SẢN CẦN QUAN TÂM

Đăng ký tham dự: https://forms.gle/xMgchCnvAt78JZvq8