Hội thảo 2: “Phát triển và đổi mới sản phẩm cá tra Việt Nam”

Hội thảo 2: “Phát triển và đổi mới sản phẩm cá tra Việt Nam”

 Thư mời và mẫu phiếu đăng ký tham dự