Cuộc họp với Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính về đo lường chi phí tuân thủ Thủ tục Hành chính

Cuộc họp với Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính về đo lường chi phí tuân thủ Thủ tục Hành chính

PHIẾU ĐĂNG KÝ