CONFERENCE NO.5: VIETNAM SHRIMP AND FISHERIES: HOW COULD IMPROVE VALUE CREATION/ Ngành Tôm và Thủy sản Việt Nam: Làm thế nào để cải thiện & nâng cao giá trị

CONFERENCE NO.5: VIETNAM SHRIMP AND FISHERIES: HOW COULD IMPROVE VALUE CREATION/ Ngành Tôm và Thủy sản Việt Nam: Làm thế nào để cải thiện & nâng cao giá trị

 

SPEAKERS INFORMATION/ Thông tin diễn giả:

1. Dr. Ho Quoc Luc, Former Chairman of VASEP, Chairman of FIMEX VN

2. Dr. Thong Tien Nguyen, Synesta Denmark

3. Dr. Ögmundur Knútsson, Uni. Aqureyri, Iceland

4. Mr. Carson Roper, Consultant indépendant en France 

ẢNH & TÀI LIỆU HỘI THẢO