KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

KHÓA ĐÀO TẠO K.07.20 “KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐỘNG VẬT GÂY HẠI TRONG NMCB THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM”

Khai giảng: 16/07/2020 Giờ học: Thời lượng:
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh Học phí:

THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ