Hội thảo: Báo cáo kết quả khảo sát và Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng thủy sản

Hội thảo: Báo cáo kết quả khảo sát và Giải pháp Truy xuất nguồn gốc Chuỗi cung ứng thủy sản

Khai giảng: 08/11/2019 Giờ học: 8h30-13h00 Thời lượng: 01 buổi
Địa điểm: Cần Thơ Học phí: MIỄN PHÍ THAM DỰ

 THƯ MỜI VÀ PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ