Ảnh Khóa đào tạo K.12.18 “Kiểm soát hiệu quả Động vật gây hại trong Nhà máy CB Thủy sản”