Ảnh Hội thảo: Phân tích lợi thế của CPTPP và EVFTA cho các DN ngành thủy sản