Ảnh Hội thảo Tổng kết "Chương trình hỗ trợ Hội viên VASEP thích ứng với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2012"