KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 6/2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 05 KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 6/2020

Khai giảng: 14/05/2020 Giờ học: 8h00-17h00 Thời lượng: 01 - 02 ngày
Địa điểm: Học phí:

THƯ MỜI THAM DỰ

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV)

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP KHÔNG THUỘC DNNVV